۱۳۸۹ آذر ۹, سه‌شنبه

گفتگوی امیر جواهری با علی پیچگاه !

◄ گفتگوی امیر جواهری با علی پیچگاه یکی از پایه گذاران اعتصاب نفت و از موسسین شورای نفتگر در ایران، پیرامون عدم دریافت های حقوق های معوقه کارگران
گوش کنید
دانلود