۱۳۹۳ آبان ۱۲, دوشنبه

اطلاعیه برگزاری نوزدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)کنگره نوزدهم سازمان ما با حضور اعضای شرکت کننده و مهمانان دعوت شده برای بررسی عملکرد یک ساله ارگان های سازمانی و تصویب گزارش بررسی اوضاع و تحولات سیاسی ایران، منطقه و جهان و روشن کردن راستاهای وظایف  ما برگزار گردید. کنگره، گزارش عملکرد فعالیت های ارگان های تشکیلاتی و نحوه هدایت هیئت اجرائی سازمان و گزارش کمیسیون مرکزی نظارت و بررسی شکایات  را مورد بررسی و تصویب قرار داد. کنگره همچنین طرح پیشنهادی ارائه شده  برای تجدید سازماندهی  ارگان های سازمانی را نیز به تصویب رساند . برای بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان و روشن کردن محورهای وظایف ما، پیش از کنگره در سه نشست عمومی تشکیلاتی موضوعات به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. گزارش سیاسی  مصوب کنگره  هم زمان با این اطلاعیه انتشار می یابد.
کنگره سازمان پس از سه روز بحث و تبادل نظر، با انتخاب اعضای جدید هیئت اجرائی  و کمیسیون مرکزی نظارت و بررسی شکایات و با انتشار دو پیام خطاب به خانواده های شهدا و به کارگران و زحمتکشان کشور و با سر دادن سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

هیئت اجرائی منتخب کنگره نوزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)