۱۳۹۳ مهر ۲۳, چهارشنبه

از قتل عام مردم كوباني جلو گيري كنيم کانون مدافعان حقوق کارگر

 

بار ديگر نيروهاي ساخته و پرداخته نظام منحط سر مايه داري در صورت اوباشي به نام داعش مبادرت به قتل عام مردم آزاديخواه وميارز كرده اند.

چند ماه پيش اين جانيان مسلح شده بدست كشورهاي سر مايه داري آمريكا و عربستان وقطر،به جان مردم كرد شمال افتاده بودند و ضمن كشتار و قتل عام بر طبق آمار موثق بيش از 5هزار نفر از زنان و دختران اين مردم را به کنيزي گرفته و به فروش در بازار عياشان نظام سرمايه داري برده اند . اكنون اين مزدوران به جان مردم كوباني افتاده اند تا بار ديگر مردان را قتل عام كنند و زنان ودختران را در معرض فروش بگذارند .

 اما گناه كوباني ها چيست كه بايد از ميا ن هزاران منطقه موجود در سوريه و عراق تنها آنان انتخاب شوند تا چنين مورد تهاجم قرارگرفته و همه دولتها و مرتجعين منطقه  در برابر كشتار اين مردم دست به دست هم داده و سكوت كنند. گناه كوباني ها آن است كه ميخواهند مستقل و آزاد باشند و به شيوه اي متفاوت از نظام سر مايه دار ي زندگي كنند. مردم كوباني صدائي ديگر را آغاز كرده اند و آن زندگي انسانها در كنار يكديگر بدون داشتن  آقاي بالاسر است. امري كه نظام سرمايه داري و نيرو هاي مرتجع منطقه به شدت از آن وحشت دارند .
پس عجیب نیست که زرادخانه‌ی هوایی سرمایه‌داری هیچ کارایی نداشته باشد و نیروهای داعش به رغم بمباران‌های آمریکا، هر روز بیش از پیش از نظر تسلیحاتی تجهیز شده و جنگ علیه مردم مقاوم کوبانی را ادامه می‌دهند.
عجیب نیست که دولت ترکیه مرزها را از یک سو به روی روستائیان مهاجری می‌بندد که از جنگ به ستوه آمده‌اند و در سوی دیگر از ورود نیروی‌های مبارز مردمی داوطلب به منطقه برای کمک به مردم کوبانی جلوگیری می‌کند و دولت و
نظامیان ترکیه به جای آنکه نیروی خود را صرف مبارزه با حکومت اسلامی کنند با مردمی مقابله می‌کنند که می‌خواهند علیه این وحشی‌گری مبارزه کنند.
اکنون درکوبانی “یگان‌های دفاع خلقی” بدون حمایت و کمک دولت‌ های سرمایه داری مدعی “کمک‌های بشردوستانه”، تنها مدافعان شهر هستند و ماه هاست که در مقابل این هجوم وحشیانه مقاومت کرده و می‌کنند. در این گردان‌های مردمی،
زنان دوشادوش مردان برای زندگی می‌جنگند.
این ها همه نشان از آن دارد که “مداخله‌ی بشر دوستانه” افسانه ای بیش نیست. جنگ با داعش برای امریکا و همپیمانانش بهانه‌ای است برای مداخله نظامی، آن هم به خاطر هموارکردن مسیر برای تصاحب منابع نفتی منطقه و مهار قدرت مردم.تمام دار و دسته ها و جریانات مزدور، ساخته و پرداخته دولت هایی هستند که در پوشش بشردوستی به تمام دنیا لشگرکشی می کنند اما به گونه مشخص هدف آنان سركوب و كشتار نيروهاي مستقل و مردمي است كه نظام سلطه جهاني را قبول ندارند، در برابر چنين وحشيگريهایی جنبش کارگری و نیروهای مترقی و برابری طلب باید از لاک دفاعی بیرون بیایند و مبارزه با فاشیستها، بنیادگرایان مذهبی و جرثومه های ننگین نظام سرمایه داری را به مبارزه با کلیت نظام سرمايه داري پیوند بزنند تا آن كه  نظام سرمايه داري كه تنها در انديشه استثمار انسانها است جاي خود را به نظامي بدهد كه در آن شرافت و انسانيت حاكم باشد .

هيچ قدرت دولتي ازمردم کوبانی آن گونه که باید و شاید حمايت نمي كند. ما از تمام آزادي خواهان و وجدان هاي بيدار ميخواهيم تا به هر تر تيب كه ميتوانند به اين وحشي گري اعتراض كرده و به دو لت هاي سر مايه داري و سرويس هاي امنيتی (از جمله دولت ترکیه و عربستان) كه باعث، بانی و بنيان گذار اين جانيان وحشی و درنده خوی مسلح هستند صداي اعتراض خود را برسانند. اين ننگ جامعه بشري است كه مشتي و حشي بر جان و مال مردم مسلط شوند و هيچ عكس العمل جدي را نبينند. بر تمام آزادي خواهان و مبارزان واجباست كه به هر شيوه كه مي توانند به اين قتل عام اعتراض كرده و حكومت هااز اعمال خود پشيمان كنند. و اين لكه ننگ بنياد گرائي كثيف مذهبي راكه نظام سر مايه داري تلاش دارد خود را در لواي آن مخفي كند از منطقه بزدايند.

کانون مدافعان حقوق کارگر
7 اکتبر  2014