۱۳۹۳ مهر ۱۷, پنجشنبه

عیدی نعمتی : کوبانی


Downloadکوبانی
شعله می کشد
بر شب زده آسمان
آذرخشی از آتشکده مقدس آرزوهای انسانتا زندگی در قرق سود وُ سرمایه
سرد نشود
دو صباح دیگر پژمرده .
این قلب فروزان کوبانی ست
این زیباترین ستاره آسمان کردستان است
ستاره آسمان آرزوهای انسان
که شعله می کشد
در مسیر خونین تاریخ
تا در فردای زندگی
نان و آزادی
آرزو نباشد
چمن سبز وُ آسمان آبی
گل ، گل باشد
آتش ، آتش
انسان یار انسان .
های ……کوبانی
در برگریزان پاییز
چشم های بسیاری
نگران تواند
وقتی که سوختبار لحظه ها
حراج جان آدمیان است
و حرامیان
شمشیرها بر کشیده در پناه تانک های اردوغان
و دلارهای خلیفه های چاه های نفت
با رهنمودهای صاحبان سود وُ سرمایه
از اعماق غارها
از گور سده ها
بر آمده اند
و از چهار جانب جانت
تیغ بر تو کشیده اند
این دیوان وُ ددان
و تو ای کوبانی
خونین وُ سرفراز
ایستاده ای
بر چکاد آرزوهای آدمی
و غرور پلنگ ات
حتا
در سقوط از صخره
تصویر رهایی انسان است
تخته پرشِ رسیدن
به ستاره وُ نمک
به آزادی وُ نان
تا در طلوع آفتاب
جان های عاشق
در گستره خاک
تو را فریاد کنند :
کوبانی ….. های…….کوبانی
قلب فروزان تاریخ
تا دُهل کولبان آزادی
تا دُهل کوبان هر چه زیبایی
های …..کوبانی .