۱۳۹۳ آبان ۱, پنجشنبه

صدای همراهان در صدای ما !


◄ صدای همراهان در صدای ما: گزیده هائی از رادیو نداپیرامون اسید پاشی های زنجیزه ای و همچنین حمایت های مردمی در ایران از کوبانی
گوش کنید
دانلود