۱۳۹۳ شهریور ۲۸, جمعه

گفتار امیر جواهری !


◄ گفتار امیر جواهری در رابطه با صدور احکام ضد انسانی قضات بلخ بر علیه چهار کارگر مجتمع رازی بندر خمینی
گوش کنید
دانلود