۱۳۹۳ مرداد ۱۶, پنجشنبه

بخش پایانی سلسله گفتارهای روبن مارکاریان !

بخش پایانی سلسله گفتارهای روبن مارکاریان !

◄ بخش پایانی سلسله گفتارهای روبن مارکاریان از فعالین سازمان در مورد سوسیالیزمی که سازمان ما برای ان مبارزه میکند
گوش کنید
دانلود