۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

یوسف آبخون : فروپاشی سیاسی و جنبش کارگری

Download (1)◦ حالا دیگر روحانیون دست‌اندرکار سیاست هم دریافته‌اند که حکومت شان در شرائط اضمحلال و یا فروپاشی سیاسی قرارگرفته است . خاتمی در دیدار اخیرش با هواداران اصلاح طلب خود گفته که حالا آن‌ها باید به مردم رو کنند. چراکه کشور ما درشرائط خطر فروپاشی سیاسی قرار گرفته و بیم آن می رود که حتی تاریخ سه هزار ساله آن نیز به باد فنا برود. 
شرائط فروپاشی سیاسی رژیم البته جای هیچ خرسندی برای کارگران ومردم زحمتکش وستم دیده فراهم نمی کند. چراکه این شرائط، نه به این معنی است که به این ترتیب این رژیم به خودی خود مضمحل شده و از بین خواهد رفت و جامعه ما را از شر وجود خود رها خواهد کرد. و نه به این معنی است که با اضمحلال این رژیم، چیزی نصیب کارگران و مردم زحمکتش خواهد شد. بلکه بیش تر شاید به معنی میراث شوم تری است که با اضمحلال این رژیم منحوس برای مردم ستمدیده باقی خواهد ماند. روحانیون حاکم براین کشور در بیش از سه دهه حاکمیت ویرانگر خود، با فروپاشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ما کاری کرده اند که آینده آن را هم به تباهی کشانده اند.
چنین شرائطی از فروپاشی سیاسی، اقتصادی و همین طور اجتماعی یک کشور، شرائط کاملا نادری درتاریخ کشور های جهان است. شرایطی مثل شرائط فروپاشی جمهوری وایمار در آلمان سال های 1919- 1933، که تاریخ شناسان و جامعه شناسان از آن به عنوان نمونه ای در توضیح شرائط فروپاشی اقتصادی و سیاسی یک کشور یاد می کنند. شرایطی که زمینه های پیدایش فاشیسم هیتلری در آلمان را فراهم نمود. جمهوری سوسیال دمکرات وایمار که پس از سقوط امپراطوری آلمان در نتیجه شکست در جنگ جهانی اول وانقلاب سال 1919 به سر کار آمده بود، با تحمیل پیمان ورسای در باز پرداخت وام های خسارت های دوران جنگ از جانب کشورهای امپریالیستی پیروز و با ساختار سیاسی ضعیف و هرج ومرج داخلی در سال های پایانی خود با رکود اقتصادی فزاینده و بیکاری گسترده و فقر و گرسنگی بی سابقه توده ای روبرو شد و در برابر نیروهای فاشیستی که خود را ناجی مردم معرفی می کردند فروپاشید و مضمحل شد.
چنین شرایطی از فروپاشی سیاسی و اقتصادی، چه وظایفی را دربرابر جنبش کارگری ما با توجه به بیکاری های بی سابقه گسترده وفقر وفلاکت عمومی قرار می دهد؟
قبل از همه مبارزه در برابر پراکندگی و ایجاد تشکل های و اتحادیه های مستقل کارگری واز این طریق پیش برد مبارزه موثر برای دستیابی به مطالبات حیاتی خود که اهمیتی صد چندان پیدا می کند. مطالبات حیاتی و روزمره کارگران در چنین شرایطی با اقدامات اساسی در سطح عمومی سیاسی و اقتصادی قابل تامین است. به این ترتیب این مبارزات و خواسته های مبرم می توانند راه حل ها و جایگزین قابل فهم و مادی به جای حرافی های توخالی سران فریبکار رژیم در برابر توده مردم بیکار و سرگردان در حاشیه جامعه و شورش های احتمالی آ ن ها فراهم کند. با توجه به این واقعیت تاریخی از تجربه پیروزی فاشسیم در آلمان که یکی از پایه های پیروزی آن در شرایط فروپاشی سیاسی و اقتصادی آن زمان آن کشور را شکاف و پراکندگی در صفوف جنبش کارگری و فقدان برنامه و جایگزین کارگری و سرخوردگی و دلسردی مردم از این شرایط و وعده های عوام فریبانه فاشسیت ها فراهم نمود. باید توجه نمود که مبارزات اقتصادی و روزمره و اتحادیه ای کارگران در شرائط بحران کنونی، زمینه های برنامه و طرح راه حل ها واقدامات اساسی در سطح سراسری و در مقابله با خطر گرسنگی و فلاکت عمومی را فراهم کرده و به این ترتیب به مبارزات توده ای هم جهتی روشن می دهد. از این طریق است که کارگران می توانند با سازماندهی و طرح این مباحث و سازماندهی تشکل های اتحادیه ای و توده ای خود پناهگاهی مدنی برای مردم در برابر تهاجم رژیم سیاسی و یا شرائط فروپاشی آن و یا یورش نیروهای فاشیستی و خنثی کردن تلاش های مذبوحانه آن ها فراهم کنند.
6بهمن 1391ـ 25 ژانویه 2013